การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม การประกวดสุนทรพจน์ การประกวดร้องเพลง และการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19การนำเสนอแบ่งเป็นภาษาไทย 2 ห้อง ภาษาอังกฤษ 2 ห้องและภาษาจีน 1 ห้อง แต่ละจัดแข่งเป็น 2 วันคือวันที่ 14 และ 15 กุมภาพันธ์ 2565
คลิ๊กที่นี่


ให้ผู้เข้าแข่งขันส่งบทสุนทรพจน์ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ทาง email:script@prcs.ac.th
เมื่อผู้จัดการประกวดได้รับบทสุนทรพจน์จะมีการ email ตอบกลับไป


ปิดระบบแล้ว


สำหรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ให้นักศึกษาเข้าห้องประกวดครั้งละ 13 คนตามลำดับที่จัดไว้ โดย
 • ลำดับที่ 1-13 เข้าห้องเวลา 08.10-08.30 น.
 • ลำดับที่ 14-26 เข้าห้องเวลา 10.00-10.20 น.
 • ลำดับที่ 27-39 เข้าห้องเวลา 12.40-13.00 น.
 • ลำดับที่ 40 ขึ้นไปเข้าห้องเวลา 14.30-14.50 น.
ซึ่งช่วงเวลาที่เข้าห้องจะเป็นช่วงพักการประกวด การเข้าห้องระหว่างที่เป็นเวลาประกวดอาจรบกวนการประกวดของสถานศึกษาอื่น ในกรณีที่มีปัญหาไม่สามารถเข้าในช่วงที่กำหนดได้ให้แจ้งผู้ประสานงานแต่ละประเภทล่วงหน่้า

สำหรับภาษาจีน

ให้นักศึกษาเข้าห้องประกวดครั้งละ 11 คนตามลำดับที่จัดไว้ โดย
 • ลำดับที่ 1-11 เข้าห้องเวลา 08.10-08.30 น.
 • ลำดับที่ 12-22 เข้าห้องเวลา 10.00-10.20 น.
 • ลำดับที่ 22-33 เข้าห้องเวลา 12.40-13.00 น.
 • ลำดับที่ 34 ขึ้นไปเข้าห้องเวลา 14.30-14.50 น.
ซึ่งช่วงเวลาที่เข้าห้องจะเป็นช่วงพักการประกวด การเข้าห้องระหว่างที่เป็นเวลาประกวดอาจรบกวนการประกวดของสถานศึกษาอื่น ในกรณีที่มีปัญหาไม่สามารถเข้าในช่วงที่กำหนดได้ให้แจ้งผู้ประสานงานแต่ละประเภทล่วงหน่้า


ภาษาไทย
 • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
  ห้องที่ 1 Link : https://meet.google.com/jjz-dvhy-afu
  ห้องที่ 2 Link : https://meet.google.com/tnw-uizr-tyf
 • วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
  ห้องที่ 1 Link : https://meet.google.com/ozi-nzmj-nzt
  ห้องที่ 2 Link : https://meet.google.com/fjq-wfmx-muz
ภาษาอังกฤษ
 • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
  ห้องที่ 1 Link : https://meet.google.com/qrf-hzxw-ajx
  ห้องที่ 2 Link : https://meet.google.com/ojz-kkwv-xcj
 • วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
  ห้องที่ 1 Link : https://meet.google.com/tni-bjcr-bvh
  ห้องที่ 2 Link : https://meet.google.com/ojz-kkwv-xcj
ภาษาจีน
 • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
  ห้องที่ 1 Link : https://meet.google.com/rdg-zikv-osg
 • วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
  ห้องที่ 1 Link : https://meet.google.com/dfp-tdwo-mvq


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
 • ขอให้ทุกสถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องในการสะกดชื่อสถานศึกษาและนักศึกษา หากพบข้อผิดพลาดโปรดแจ้ง https://forms.gle/mME9qMwu31KTKqGd7
 • ข้อมูลผู้ควบคุมการประกวดลงทะเบียนเพิ่มเติมhttps://forms.gle/36QQu3EdFFvcyByF7
# สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน ระดับ