วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด

ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
รหัสสถานศึกษา : ๔๕๑๐๐๐๒๘
ที่ตั้ง : เลขที่ ๔๓ หมู่ ๑ บ้านป่าบาก – เหล่าเรือ ถนนร้อยเอ็ด-วาปีปทุม ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ ๔๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๔๓๕๒-๕๑๖๓ โทรสาร ๐-๔๓๕๑-๑๖๗๑
Website : http://www.prcs.ac.th

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๒ ครั้งแรกมีชื่อว่า “โรงเรียนพณิชยการร้อยเอ็ด” มีนายตระกูล ดอกบัว เป็นผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการและครูใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑/๑๒ ถนนกองพลสิบ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีบุคลากรทำการสอน ๑๙ คน มีนักเรียน ๓๓๑ คน มีจำนวนห้องเรียน ๘ ห้องเรียน เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม “โรงเรียนพณิชยการร้อยเอ็ด” มาเป็น “โรงเรียนพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด” ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ขยายเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจและประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)

ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ย้ายสถานที่ตั้งจากเดิมมาก่อสร้างอาคารหลังใหม่ บนเนื้อที่ ๗๖ ไร่ ๑ งานตั้งอยู่เลขที่ ๔๓ หมู่ ๑ บ้านป่าบาก – เหล่าเรือ ถนนร้อยเอ็ด-วาปีปทุม ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีอาคารเรียน ๔ ชั้น ๒ หลัง ๖๔ ห้องเรียน อาคารสำนักงาน ๑ หลัง อาคารประกอบ ๑๘ หลัง

วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด” เป็น“โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด” มีชื่อย่อภาษาไทย ท.พ.ร.อ. ชื่อภาษาอังกฤษ “Palanchai Roi-Et School Of Commerce and Technology” ชื่อย่อภาษาอังกฤษ P.R.C.T วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ พลาญชัยร้อยเอ็ด” มีชื่อย่อภาษาไทย พ.ร.อ. ชื่อภาษาอังกฤษ “Palanchai Roi-Et Commercial and Technological” ชื่อย่อภาษาอังกฤษ P.R.C.T เปิดทำการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและประเภทวิชาอุตสาหกรรม ส่วนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอนประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และประเภทวิชาอุตสาหกรรม

การดำเนินงานของสถานศึกษา

ปรัชญา (Philosophy)
“ความรู้เป็นเยี่ยม ทักษะเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม”
“Excellent knowledge Skills Excellence Exalted Virtues”

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก นำระบบประกันคุณภาพภายในมาใช้ในการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบุคลากรมืออาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดไป

เอกลักษณ์ (Identity)

“รักษ์ศักดิ์ศรี มีจิตอาสา ร่วมพัฒนาองค์กร”
“Honor guard Volunteer Development Organization”

อัตลักษณ์ (Identities)
“บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ คิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี”
PRCT : Personality บุคลิกภาพดี
Responsibility มีความรับผิดชอบ
Creativity คิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
Technology เชี่ยวชาญเทคโนโลยี

มาตรฐานที่ ๑
ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

พัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือทำงานในสถานประกอบการจนเป็นที่ยอมรับ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป

มาตรฐานที่ ๒
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐานที่ ๓
ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการจัดทาแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยงมีระบบดูแลผู้เรียน มีการบริหารการเงินและงบประมาณมีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย

มาตรฐานที่ ๔
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดำเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สรุปคะแนนมาตราฐาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรฐาน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด

บุคลากรการศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ ได้พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมืออาชีพ

งานกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการ ด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย ในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม มุ่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝัง คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตสำนึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

ระบบนักศึกษา

ระบบนักเรียน นักศึกษา ผลการเรียน ตารางเรียน

หลักสูตร

สาขาธุรกิจค้าปลีก ปวช. และ ปวส.

การเรียนการสอนในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นการเรียนการสอนที่อยู่ในรูปแบบการสลับเรียน หรือ Block Course ภายใน 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2เทอม แต่ละเทอมมีระยะเวลาเรียน 6 เดือน แบ่งการเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

Read More
สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวช. และ ปวส.

อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีความเกี่ยวพันกับการดำรงชีวิตของผู้คนในสังคมทำให้อาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์สามารถเติบโตได้ไม่หยุดมีงานตลอด การเรียนสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์จึงมีโอกาสทำงานสูง และสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้

Read More
สาขาช่างยนต์ระดับ ปวช. และปวส.

การประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษาสูง ทุก ๆ วันนี้ แต่ละครอบครัวมีรถอย่างต่ำบ้านละ 1 คันขึ้นไป ซึ่งการใช้รถจะมีระยะเวลาบำรุงรักษาทุก ๆ รอบ หรือตามสภาพรถ โอกาสในความเจริญก้าวหน้าของช่างยนต์จึงมีอัตราการเจริญเติบโตสูงมาก และสามารถประกอบส่วนตัวได้

Read More
สาขาการบัญชี ระดับ ปวช และปวส

สาขาการบัญชีเป็นสาขาที่มีตลาดรองรับ เนื่องจากการจัดตั้งบริษัทหรือห้างร้านต่าง ๆ ต้องมีเรื่องราวของบัญชีมาเกี่ยวข้อง อีกทั้งการจ่ายภาษีต่าง ๆ ต้องมีการยื่นบัญชีตามกำหนดของการดำเนินธุรกิจ งานบัญชีจึงเป็นงานสำคัญอย่างมากในองค์กร เป็นเครื่องบ่งบอกถึงผลกำไรขาดทุน และความสำเร็จของธุรกิจ

Read More
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล เจ้าหน้าที่พัฒนาและออกแบบระบบงาน โปรแกรมเมอร์ ผู้จัดการสารสนเทศ พนักงานบริษัท ผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์ เว็บมาสเตอร์ และสามารถทำงานในภาคราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ประกอบธุรกิจส่วนตัว

Read More

ภาค สมทบ ปวส.

การจัดการเรียนรู้ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เปิดสอนในระดับ ปวส. ภาคบริหารธุรกิจ ประสบการณ์การทำงานมากเทียบโอนได้มากเรียนจบเร็ว รับสมัครตลอดทั้งปี เหมาะสำหรับผู้ที่มีงานทำแล้ว

Read More

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด

43 หมู่ 1
ตำบล ขอนแก่น
อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด 45000

(โทร 0-4351-1371 แฟ็ก 0-4351-1671 )